Usługi prawnicze – jaki VAT?

Usługi prawnicze - jaki VAT?

Usługi prawnicze

W niektórych przypadkach osoba prowadząca działalność gospodarczą jest niejako z góry zmuszana do bycia podatnikiem VAT ze względu na charakter prowadzonej przez siebie firmy. Wówczas nie może być mowy o podmiotowym zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Jak to wygląda w przypadku usług prawniczych?

Jaki VAT za usługi prawnicze?

Usługi prawnicze oraz doradztwo znajdują się w grupie, która nie daje możliwości zwolnienia od płacenia podatku VAT. Dotyczy to również takich osób jak adwokat, notariusz, radca prawny, biegły sądowy, rzeczoznawca oraz doradca podatkowy i nie tylko. Nie mogą zostać zwolnione z podatku VAT także przedsiębiorstwa związane zawodowo z zarządzeniem, usługami informatycznymi oraz bezpieczeństwem. Usługi doradcze mają bardzo szeroki zakres, dlatego przed rozpoczęciem prowadzenia firmy w tym zakresie, dobrze jest skonsultować się ze specjalistą. Rejestracja jako VAT-owca wymaga faktycznego wykonywania danej działalności. Wybranie samego kodu PKD nie zakłada od razu bycia doradcą, a więc konieczności uiszczania VAT-u. Dopiero chęć wykonania konkretnej usługi obarczonej podatkiem VAT wymusza taką konieczność.

Nawet jeżeli dany przedsiębiorca nie kwalifikuje się do płacenia VAT-u ze względu na swój profil zawodowy, może go do tego zmusić wielkość sprzedaży. Jeżeli w danym roku przekroczony zostanie próg 150 tysięcy złotych, musi on zostać czynnym płatnikiem VAT. W trakcie trwania roku podatkowego limit ten jest wyliczany proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Rejestracja do podatku VAT odbyć się musi jeszcze przed pierwszą opodatkowaną sprzedażą. Od 2011 roku prawnicy mają obowiązek ewidencjonowania swoich przychodów za pomocą kasy fiskalnej. Inaczej jest w przypadku usług prawniczych oferowanych nieodpłatnie. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów nieodpłatne świadczenie usług na terytorium kraju co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponieważ takie działanie odbywa się na rzecz osób, których nie stać na opłacenie takich usług prawniczych, jest to odbierane jako bezinteresowna działalność prospołeczna.

Zobacz również:

PKD

PKD w przypadku usług prawniczych to 69.10.Z  Działalność prawnicza i obejmuje ono doradztwo prawne w różnym zakresie oraz reprezentowanie interesów jednej ze stron przeciwko drugiej stronie przed sądem. Podklasa ta nie obejmuje działalności sądów. Warto do tego dodać jeszcze numer 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. Zawód adwokata oraz radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, w tym udzielaniu porady prawne Opole http://grozdanovic.pl, sporządzaniu opinii, występowaniu przed sądami etc. Notariusz natomiast prowadzi działalność jako osoba zaufania publicznego. Wszelkie czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Uprawnienia do wykonywania tych zawodów wynikają z mocy ustaw.

Organizacje zawodowe

Organy adwokatury to Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższa Komisja Rewizyjna. Radcowie prawni natomiast są zorganizowani na zasadach podobnych do samorządu zawodowego. Adwokaci oraz radcowie prawni są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Sposoby opodatkowania

Adwokat najczęściej wykonuje swój zawód w ramach kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim albo w spółce cywilnej. Ważne jest by wiedzieć, że adwokat nie może wykonywać swojego zawodu, jeżeli pozostaje w stosunku pracy. Wyjątkiem są tutaj pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni. Radca prawny zajmuje się swoją pracą w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, pracując w kancelarii radcy prawnego https://odfrankuj.org/znaczenie-pytan-do-tsue-c-19-20-czesc-2/ oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komandytowej. Notariusz ma możliwość pracownia jedynie w jednej kancelarii. Jednocześnie kilku notariuszy może założyć wspólnie kancelarię na zasadach spółki cywilnej lub partnerskiej. Wówczas każdy notariusz pracuje na własny rachunek, to znaczy bierze odpowiedzialność za czynności prawne, których dokonał osobiście. Osoby oferujące usługi prawnicze nie mają możliwości podjęcia decyzji w sprawie tego, jaką formą opodatkowania będą się rozliczać z urzędem skarbowym. Nie mogą zdecydować się na kartę podatkową ani na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Usługi prawnicze powinny być rozliczane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej albo według podatku liniowego.

Rozliczanie z pracodawcą

Tak samo jak dochody z działalności gospodarczej rozliczane są dochody powstałe ze świadczenia usług pomocy prawnej, uzyskiwane przez radców prawnych i adwokatów, którzy swój zawód wykonują w ramach prowadzonej indywidualnej kancelaria adwokacka Opole http://grozdanovic.pl/kontakt-2/ albo spółek niemających osobowości prawnej. Jednocześnie pojawiają się wątpliwości na temat tego, w jaki sposób powinno się opodatkować dochody z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Organy podatkowe interpretują to jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, ponieważ zlecone zostały określone działania. W praktyce jednak działa to nieco odmiennie. Adwokat rozlicza się na podstawie „urzędówki”, za swoje czynności wystawia fakturę VAT i księguje ją w ewidencji sprzedaży VAT. To sąd wówczas jest płatnikiem i odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy.